Facebook

TÊN SÁCH: Phát Triển Tư Duy Đột Phá Giải Bài Tập Tài Liệu Dạy Học Toán 8 (Combo 2 cuốn)
TÁC GIẢ: Nguyễn Đức Tấn
Số trang: xem trong từng cuốn
Giá bìa: Xem trong từng tập
Giá đã giảm: 174.000 đồng (2 TẬP) hoặc xem trong link dưới
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:

MỤC LỤC TẬP 1
1. Phần Đại Số
Chương 1: Phép nhân và pháp chia đa thức

Chủ đề 1: Phép nhân đa thức - Hằng đẳng thức đáng nhớ
Chủ đề 2: Phân tích đa thức thành nhân tử
Chủ đề 3: Phép chia đa thức

Chương 2: Phân thức đại số
Chủ đề 4: Định nghĩa - các phép biến đổi nhân thức
Chủ đề 5: Các phép toán với phân thức
2. Phần Hình Học

Chương 1: Tứ giác
Chủ đề 1: Tức giác - Hình thang
Chủ đề 2: Hình bình hành - Hình chữ nhật - Hình thoi- Hình vuông

Chương 2: Đa giác - Diện tích đa giác
Chủ đề 3: Đa giác - Đa giác đều
Chủ đề 4: Diện tích đa giác

MỤC LỤC TẬP 2
1. Phần Đại Số

Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Chủ đề 1: Phương trình bậc nhất một ẩn
Chủ đề 2: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Chương 4: Bất pương trình bậc nhất một ẩn
Chủ đề 3: Liên hệ giữa phép cộng và phép nhân với bất phương trình
Chủ đề 4: Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn

2. Phần Hình Học

Chương 3: Tam giác đồng dạng
Chủ đề 1: Định lí Thales
Chủ đề 2: Tam giác đồng dạng và ứng dụng

Chương 4: Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều
Chủ đề 3: Hình lăng trụ đứng
Chủ đề 4: Hình chóp đều


Phát Triển Tư Duy Đột Phá Giải Bài Tập Toán Lớp 8 (2 Tập)

TÊN SÁCH: Phát Triển Tư Duy Đột Phá Giải Bài Tập Tài Liệu Dạy Học Toán 8 (Combo 2 cuốn)
TÁC GIẢ: Nguyễn Đức Tấn
Số trang: xem trong từng cuốn
Giá bìa: Xem trong từng tập
Giá đã giảm: 174.000 đồng (2 TẬP) hoặc xem trong link dưới
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:

MỤC LỤC TẬP 1
1. Phần Đại Số
Chương 1: Phép nhân và pháp chia đa thức

Chủ đề 1: Phép nhân đa thức - Hằng đẳng thức đáng nhớ
Chủ đề 2: Phân tích đa thức thành nhân tử
Chủ đề 3: Phép chia đa thức

Chương 2: Phân thức đại số
Chủ đề 4: Định nghĩa - các phép biến đổi nhân thức
Chủ đề 5: Các phép toán với phân thức
2. Phần Hình Học

Chương 1: Tứ giác
Chủ đề 1: Tức giác - Hình thang
Chủ đề 2: Hình bình hành - Hình chữ nhật - Hình thoi- Hình vuông

Chương 2: Đa giác - Diện tích đa giác
Chủ đề 3: Đa giác - Đa giác đều
Chủ đề 4: Diện tích đa giác

MỤC LỤC TẬP 2
1. Phần Đại Số

Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Chủ đề 1: Phương trình bậc nhất một ẩn
Chủ đề 2: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Chương 4: Bất pương trình bậc nhất một ẩn
Chủ đề 3: Liên hệ giữa phép cộng và phép nhân với bất phương trình
Chủ đề 4: Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn

2. Phần Hình Học

Chương 3: Tam giác đồng dạng
Chủ đề 1: Định lí Thales
Chủ đề 2: Tam giác đồng dạng và ứng dụng

Chương 4: Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều
Chủ đề 3: Hình lăng trụ đứng
Chủ đề 4: Hình chóp đều