Facebook

TÊN SÁCH: Phương Trình Hàm Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán
TÁC GIẢ: Nguyễn Tài Chung
Số trang: 630 +
Giá bìa: 134.000 đồng
Giá đã giảm: 107.200 đồng
LINK MUA SÁCH: Click Để Mua
Giới thiệu nội dung: Sách Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Phương Trình Hàm này được biên soạn bởi tác giả NGUYỄN TÀI CHUNG.
Các bài toán trong sách này được tuyển chọn từ các kì thi: Olympic toán của các nước, khu vực và quốc tế, Olympic toán sinh viên toàn quốc, Olympic 30/04, thi học sinh giỏi quốc gia, thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi toán quốc tế, thi học sinh giỏi các tỉnh thành, thi vào hệ kĩ sư tài năng của ĐHBK Hà Nội. Một số bài toán khác do tác giả tự biên soạn. Những lời giải đưa ra dựa trên tiêu chí tự nhiên, dễ hiểu.
Cuốn sách Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Phương Trình Hàm - Nguyễn Tài Chung gồm những nội dung sau:
-Phân loại toán Phương Trình Hàm và bất Phương Trình Hàm.
-Phương pháp giải Phương Trình Hàm và bất Phương Trình Hàm
-Các Đề thi quốc gia, khu vực, quốc tế

Phương Trình Hàm Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán - Nguyễn Tài Chung

TÊN SÁCH: Phương Trình Hàm Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán
TÁC GIẢ: Nguyễn Tài Chung
Số trang: 630 +
Giá bìa: 134.000 đồng
Giá đã giảm: 107.200 đồng
LINK MUA SÁCH: Click Để Mua
Giới thiệu nội dung: Sách Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Phương Trình Hàm này được biên soạn bởi tác giả NGUYỄN TÀI CHUNG.
Các bài toán trong sách này được tuyển chọn từ các kì thi: Olympic toán của các nước, khu vực và quốc tế, Olympic toán sinh viên toàn quốc, Olympic 30/04, thi học sinh giỏi quốc gia, thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi toán quốc tế, thi học sinh giỏi các tỉnh thành, thi vào hệ kĩ sư tài năng của ĐHBK Hà Nội. Một số bài toán khác do tác giả tự biên soạn. Những lời giải đưa ra dựa trên tiêu chí tự nhiên, dễ hiểu.
Cuốn sách Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Phương Trình Hàm - Nguyễn Tài Chung gồm những nội dung sau:
-Phân loại toán Phương Trình Hàm và bất Phương Trình Hàm.
-Phương pháp giải Phương Trình Hàm và bất Phương Trình Hàm
-Các Đề thi quốc gia, khu vực, quốc tế