Facebook

TÊN SÁCH: Tuyển Tập 25 Năm Đề Thi Olympic 30 tháng 4 Toán Học Lớp 10
TÁC GIẢ: Ban Tổ chức Olympic Toán 30/4
Số trang: 535
Giá bìa: 125.000 đồng
Giá đã giảm: 100.000 đồng
LINK MUA SÁCH: Click Để Mua
Giới thiệu nội dung:
Tuyển Tập 25 Năm Đề Thi Olympic 30 tháng 4 Toán Học Lớp 10 là cuốn sách Tổng hợp và tuyển chọn các đề thi trong 20 năm qua từ lúc ban đầu tổ chức cho đến nay, với hi vọng đây là tài liệu quý báu để cho các em học sinh và giáo viên tham khảo.

25 Năm Đề Thi Olympic 30 tháng 4 Toán Học Lớp 10

TÊN SÁCH: Tuyển Tập 25 Năm Đề Thi Olympic 30 tháng 4 Toán Học Lớp 10
TÁC GIẢ: Ban Tổ chức Olympic Toán 30/4
Số trang: 535
Giá bìa: 125.000 đồng
Giá đã giảm: 100.000 đồng
LINK MUA SÁCH: Click Để Mua
Giới thiệu nội dung:
Tuyển Tập 25 Năm Đề Thi Olympic 30 tháng 4 Toán Học Lớp 10 là cuốn sách Tổng hợp và tuyển chọn các đề thi trong 20 năm qua từ lúc ban đầu tổ chức cho đến nay, với hi vọng đây là tài liệu quý báu để cho các em học sinh và giáo viên tham khảo.